RODO

FORMULARZA OGÓLNEGO OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO DO DANYCH ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI
MEDYCZNEJ
Podmiot leczniczy/praktyka lekarska pod firmą:
Esthetic-Dent Gabinet Stomatologii Estetycznej lek. stom Renata Gabryś
ul. Rusznikarska 14a/lok.usł.XII, 31-344 Kraków oraz ul. Dziewanny 3, 31-344 Kraków

 • dalej zwana „PL”.
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej
  również „RODO”), informujemy, że:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PL,
  2) W celu uzyskania więcej informacji napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych.
  Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: rodo@estdent.com, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych
  Esthetic-Dent ul. Rusznikarska 14a/lok.usł.XII, 31-344 Kraków
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  a) na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
  Pacjenta, oraz
  b) w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych,
  3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada
  2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
  4) w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pani/Pana dane
  osobowe przetwarzane będą:
  a) na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
  finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i nast. ww. ustawy – na
  podstawie wskazanych przepisów szczególnych, oraz
  b) w celach weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze
  środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub
  innym podmiotem finansującym te świadczenia,
  5) w przypadku, o którym mowa w pkt 5, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Narodowy Fundusz Zdrowia
  lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej,
  6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
  7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada
  2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
  8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
  przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
  dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
  przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji
  medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
  Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
  9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących
  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
  10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe,
  11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.